You are here: > Home > Project > Werkpakketten

Werkpakketten

ENERQI is in zeven werkpakketten (WP) verdeeld. WP4 vormt de kern: in dit deel wordt het gemeenschappelijke systeem om de kwaliteit van OV te monitoren geïmplementeerd in alle partnerlanden. De andere WPs structuren het werk, inventariseren de bestaande systemen, formuleren een gemeenschappelijk raamwerk, evalueren de ENERQI resultaten en communiceren hierover.

Werkpakket 1: Project management, kwaliteitscontrole en risico management

Het management is verantwoordelijk voor het leiden en structureren van het project, voor contacten met de EACI, voor rapportages en de verdeling van de betalingen door de Europese Commissie. Kwaliteitscontrole heeft tot doel om de uitkomsten van iedere activiteit te vergelijken met de doelen van ENERQI. Om een goede kwaliteit te garanderen is er een onafhankelijke auditor aangesteld die de rapportages van ENERQI controleert.

Werkpakket 2: Het verzamelen van bestaande methoden

Een literatuurstudie en vragenronden via internet moeten tot een inventarisatie leiden van de huidige goede ervaringen op het gebied van kwaliteitsmonitoring in het OV, inclusief toekomstige ontwikkelingen. Landen die deelnemen in ENERQI leveren informatie aan, aangevuld met kennis opgedaan in de Europese projecten QUATTRO, BENCHMARK en BEST en bestaande systemen in Nederland, België en Denemarken.

Werkpakket 3: het ontwerpen van een gemeenschappelijke ENERQI methode

Op basis van de resultaten uit werkpakket 2 wordt een gemeenschappelijke systematiek ontwikkeld. Eerst wordt bepaald welke (kwaliteits)indicatoren geschikt zijn om te gebruiken in alle (of de meeste) deelnemende landen. Daarna wordt er een nulmeting (per land) voor de kwaliteitniveaus gedaan, met bijbehorende doelen voor verbetering. Vervolgens wordt het online raamwerk en de database ontwikkeld, gebaseerd op deze gemeenschappelijke indicatoren. De database kan uitgebreid worden met land-specifieke indicatoren.

Werkpakket 4: Implementatie van de kwaliteitsobservaties en de verbeteringen in het OV

In deze fase vindt het monitoren plaats (door kwaliteitsverkenners), evenals het implementeren van concrete verbeteringen in de kwaliteit van het OV (door OV bedrijven).

In de acht Europese regio’s waar de partner-OV bedrijven actief zijn worden gemiddeld elk zo’n 500 vrijwillige kwaliteitsverkenners gerekruteerd. Doordat deze minimaal maandelijks hun observaties doorgeven, ontstaat een database met meer dan 90.000 observaties. Hiermee kunnen allerhande analyses gedaan worden.

In elke locatie worden ook kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd, zoals beter schoonhouden van bussen, betere reisinformatie, meer op tijd rijden, cursussen voor chauffeurs,  of beter toegankelijke bushaltes. Marketing- en communicatiecampagnes vallen ook onder de kwaliteitsverbeteringen, want net als fysieke verbeteringen kunnen campagnes ook bijdragen aan een betere perceptie van het OV en daarmee tot een toename in het gebruik ervan.

Werkpakket 5: Evaluatie

WP5 loopt tijdens en na de looptijd van WP4. Het bestaat uit een evaluatie en analyse van de implementatie van het project en de resultaten. Dit wordt gedaan door drie-maandelijkse expert evaluaties en een jaarlijkse benchmarking. Dit, plus een beoordeling van de impact van de waarnemingen van gebruikers op de modal shift (verschuiving van autogebruik naar OV), energiebesparingen en emissie reducties resulteert in aanbevelingen voor de lokale belanghebbenden zoals OV bedrijven en gemeentelijke of provinciale overheden.

Werkpakket 6/7: Communicatie en de verspreiding van informatie

Dit werkpakket is verantwoordelijk voor het communiceren over en verspreiden van informatie over het ENERQI project en de resultaten.


Gefinancierd door
ec logo
internal