Πακέτα Εργασίας

Το ENERQI είναι δομημένο σε 7 πακέτα εργασίας. Το κύριο μέρος του έργου ENERQI είναι το πακέτο εργασίας 4, στο οποίο το κοινό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας και της βελτίωσής της εφαρμόζεται σε κάθε χώρα που συμμετέχει. Τα υπόλοιπα πακέτα εργασίας αναφέρονται στη δόμηση των εργασιών, στη δημιουργία ευρετηρίου για τα ήδη υπάρχοντα σχήματα παρακολούθησης, στον προσδιορισμό και τη δημιουργία κοινού πλαισίου, στην αξιολόγηση του συστήματος και της επιρροής του και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του ENERQI στους ενδιαφερόμενους.

Πακέτο Εργασίας 1:  Διαχείριση, Ποιοτικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Ο συντονιστής του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του προγράμματος, τη δομή του, τις αναφορές, την επικοινωνία με την EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation), την εγγύηση της κατάλληλης ροής της εργασίας και την οργάνωση των πληρωμών.  Ο Ποιοτικός Έλεγχος στοχεύει στην ταυτοποίηση του αποτελέσματος κάθε δράσης του προγράμματος με τους στόχους του έργου. Όλες οι δράσεις του θα παρακολουθούνται από έναν ανεξάρτητο Επιθεωρητή Ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Πακέτο Εργασίας 2: Συγκέντρωση και Χρήση Υφιστάμενων Μεθοδολογιών

Σε αυτό το πακέτο εργασίας θα γίνει μια διαδικτυακή και βιβλιογραφική εις βάθος έρευνα, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρετηρίου των υπαρχόντων μεθοδολογιών, καθώς και της πρόβλεψης εξέλιξής τους στο άμεσο μέλλον. Λοιπές βασικές πληροφορίες θα έρθουν από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, από την εμπειρία που αποκτήθηκε στα προγράμματα QUATTRO, BENCHMARK, BEST και από το παρόν σύστημα παρακολούθησης ποιότητας στην Ολλανδία. Εμπειρίες όπως αυτές στη Δανία και το Βέλγιο επίσης αποτελούν  πολύτιμη πληροφορία.

Πακέτο Εργασίας 3: Σχεδιασμός Κοινής Μεθοδολογίας ENERQI

Με βάση τα αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 2 θα αναπτυχθεί μια κοινή Μεθοδολογία. Πρώτα θα καθοριστεί ποιοι δείκτες ποιότητας είναι κοινοί και χρήσιμοι σε όλες ή σε μερικές από τις χώρες που συμμετέχουν.  Έπειτα, θα καθοριστεί ως βάση για τους διαχειριστές ένας αρχικός στόχος για τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας, τον οποίο και θα πρέπει να επιτύχουν. Ύστερα, το πλαίσιο και η διαδικτυακή βάση δεδομένων θα αναπτυχθούν με βάση αυτούς τους κοινούς δείκτες. Η βάση δεδομένων θα επεκταθεί με ειδικούς δείκτες ανά χώρα, εφόσον χρειαστεί.  .

Πακέτο Εργασίας 4: Παρακολούθηση Ποιότητας και Εφαρμογή Βελτιώσεων

Σε αυτή τη φάση θα γίνει η παρακολούθηση και η εφαρμογή των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς. Κάθε συμμετέχουσα πόλη θα διαθέτει τουλάχιστον 500 παρατηρητές, που θα παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την ποιότητα των υπηρεσιών των μέσων μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων με περισσότερες από 90.000 παρατηρήσεις, ώστε να είναι δυνατό κάθε είδος επιθυμητής ανάλυσης. Επίσης, σε κάθε πόλη θα εφαρμοστούν βελτιώσεις της ποιότητας: για παράδειγμα, καλύτερη καθαριότητα οχημάτων, μεγαλύτερη ακρίβεια δρομολογίων, εκφώνηση πληροφοριών μεταφοράς και περισσότερο προσβάσιμη στάση αναμονής επιβατών. Άλλοι τρόποι βελτίωσης είναι η προώθηση και η οργάνωση επικοινωνιακής καμπάνιας, διότι, όπως κάνουν οι φυσικές βελτιώσεις στις συγκοινωνίες, έτσι κι αυτές αλλάζουν την αντίληψη του κόσμου για τα μέσα μεταφοράς και οδηγούν στην αύξηση της χρήσης τους.  

Πακέτο Εργασίας 5: Αξιολόγηση και Ανάλυση των Οδηγιών Χρήσης

Το πακέτο εργασίας 5 θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του 4 και μετά από αυτό. Θα αποτελείται από την αξιολόγηση και την ανάλυση της εφαρμογής του προγράμματος και των αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω εξειδικευμένων εκτιμήσεων (ανά τρίμηνο) και μιας περιοδικής αξιολόγησης (ετήσια). Αυτή η αξιολόγηση των δεδομένων από τη διαδικασία παρακολούθησης, η εκτίμηση του αντίκτυπου στην αντίληψη των επιβατών, η εξοικονόμηση ενέργειας και τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα θα παρέχουν πρακτικές συστάσεις για τους ενδιαφερόμενους ανά χώρα.

Πακέτο Εργασίας 6/7: Επικοινωνία και Διάδοση / IEE Ενέργειες Διάδοσης

Αυτό το πακέτο εργασίας είναι υπεύθυνο για τη διάδοση του περιεχόμενου του προγράμματος.


financed by
ec logo
internal