Ходът на проект ENERQI

Проектът ENERQI протече в седем работни пакета. Ядрото му беше Работен пакет 4, в който беше разработена системата за мониторинг на качеството и въвеждане на подобрения в услугите на обществения транспорт. Останалите работни пакети съдържаха дейности по структуриране на работата на консорциума, анализ на съществуващите системи за мониторинг, дефиниране на обща работна рамка, оценка на системата за мониторинг ENERQI и разпространение на резултатите от тестването й.

 

Работен пакет 1: Контрол на качеството и управление на риска

Работен пакет 1 съдържа дейности за ръководене на проекта, структурата му, договори с EACI, докладване на резултати, гарантиране на качеството. Той цели извеждането на адекватни резултати от дейностите по проекта. Одитор на качеството гарантира доброто изпълнение на проекта ENERQI.

 

Работен пакет 2: Събиране и анализ на съществуващите системи за управление на качеството

Работен пакет 2 извършва задълбочени интернет и литературно проучвания с цел съставяне на списък на съществуващите методологии за управление на качеството и дефиниране на на план за бъдещи дейности. Събраната информация включи преглед на разработките от проектите QUATTRO, BENCHMARK, BEST и съществуващата система за мониторинг на качеството в Нидерландия.

 

Работен пакет 3: Обща методология ENERQI

Работен пакет 3 разработи обща методология за въвеждане на подобрения в услугите на обществения транспорт възоснова резултатите от Работен пакет 2. Дефинирани са индикатори на качеството, които да отразяват пълноценно важни за потребителите аспекти на качеството на транспортни услуги. Те спомогнаха за оформяне на рамката за въпросите, вкючвани в анкетите за потребителите. Установена беше и базова линия на качеството на услугите на обществения транспорт за всеки транспортен оператор. Всеки от тях имаше възможност да включи и специфични за своята страна въпроси.

 

Работен пакет 4: Мониторинг на качеството и въвеждане на подобрения в обществения транспорт

Работен пакет 4 осъществи мониторинг и въведе подобрения в услугите на обществения транспорт. Всеки транспортен оператор привлече близо 500 редовни потребителя на обществения транспорт, които попълваха анкети за качеството на услугите и подобренията. Общо анкетите са над 20 000, достатъчни за пълноценен и обективен анализ. Всеки транспортен оператор, тестващ инструмента, реализира подобрения на услугите си -  повишаване честотата на автобусите, по-голяма точност, по-добра пътническа информация, по-достъпна инфраструктура на автобусните спирки, повече информационни събития. Така те успяха да подобрят удовлетворението и възприятието на потребилите за услугата на обществения транспорт; и да повишат потреблението.

 

Работен пакет 5: Оценка и анализ на методологията ENERQI

Работен пакет 5 протече успоредно с Работен пакет 4. Той направи анализ и оценка на изпълнението и резултатите на ENERQI - чрез тримесечни доклади за подобряване на качеството и годишен бенчмаркетинг между транспортните оператори. Бенчмаркетингът се извърши спрямо придобитата информация, влиянието на възприятието на потребителите за качеството върху модалното разпределение, енергийните спестявания и екологичните ползи.

 

Работен пакет 6/7: Разпространение

Работен пакет 6/7 отговорят за разпространението на съдържанието и резултатите от проекта ENERQI. Те съсдържат промоционални материали и доклади за основните ползи от прилагането на инструмента.

 


financed by
ec logo
internal