You are here: > Home > Проектът > Цели

Концепция ENERQI

Повечето от системи за качество вземат под внимание възприетото от потребителя качество, непряко и с голям обхват. Общите очаквания и нужди относно качеството не се вземат под внимание. Така извлечената информация за управлението на качеството при вземане на решения, по отношение на обществения транспорт, не е недостатъчна. Изненадващо използването на нови технологии, интернет, информационни бази данни, софтуер за мониторинг и техники за привличане на нови потребители също не е често срещано.

 

Консорциумът ENERQI направи преглед на съществуващите добри практики и медотологии за мониторинг на качеството. Така те създадоха инструмент ENERQI, който се основава на обоснована, проявена нужда за подобряване на качеството, а не на конвенционалните системи основани на нуждата от подобряване.

 

Екипът, разработващ инструмента ENERQI, се обърна към нуждите и очакванията на потребителите на обществения транспорт, които невинаги са били вземани под внимание, като създаде специални ENERQI-анкети. Те бяха разпространени и обработени с инструмента, а резултатите се визуализират от ясни и красноречиви графики.

 

Много усилия бяха положени при обновяването на услугите на обществения транспорт, за да се повиши потреблението му. Сред резултатите бяха въвеждане на нови линии, обновяване на автобусния фонд, оптимизиране на разписанията, подобряване на информационните материали, телевизионни реклами и нестандартни решения.

 

 


financed by
ec logo
internal